Personal data protection

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov Vás oboznámia, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať

Sme spoločnosť November Brands, s.r.o. .(ďalej len „Pískacie“), ktorá prevádzkuje internetový obchod prevádzkovaný na internetovej stránke www.piskacie.com (ďalej len „internetový obchod“). Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tejto informácie.

Naša spoločnosť je v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spracovávané na základe týchto zásad, v pozícií prevádzkovateľa, a preto zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • ste našim zákazníkom,
 • vytvorili ste si u nás zákaznícke konto,
 • pracujete pre nášho zákazníka, prípadnepre niekoho, kto si kupuje naše tovary,

ste osobou (alebo pracujete pre osobu), ktorej máme záujem propagovať alebo predávať naše tovary. V takomprípade sme mohli obdržať vaše osobné údaje priamo od vás(napríklad prostredníctvom našej internetovej stránky, kde ste sa mohli prihlásiť na odoberanie newslettra) alebo z iného zdroja.

Môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sme obdržali od vás alebo iným spôsobom. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu obsahovať informácie uvedené nižšie.

Osobné údaje, ktoré sme oprávnení spracúvať na účel spracovania a vybavenia vašej objednávky:

 • vaše meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa,
 • osoba/spoločnosť pre ktorú pracujete a vaša pracovná pozícia alebo zaradenie, ak si tovar objednávate za túto osobu/spoločnosť,
 • predmet objednávky.

Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá nám umožní riadne plniť vašu objednávku, a teda kúpnu zmluvu, ktorú ste s nami uzatvorili; v prípade neposkytnutia týchto údajov nemôžeme zabezpečiť splnenie vašej objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy k našim tovarom.

Pískacie nespracúvajú žiadne údaje, týkajúce sa vašej platby za tovar vykonanej cez internet, a to okrem ceny tovaru a informácie o úspešnosti alebo neúspešnosti platby. V prípade potreby môžeme získať prístup k číslu vášho bankového účtu, aby sme vám mohli vrátiť zaplatené peniaze, ak vám takéto právo vzniklo z právnych predpisov alebo z našich VOP.

Náš internetový obchod vám umožňuje vytvorenie zákazníckeho konta. Vytvorenie zákazníckeho konta je dobrovoľné nie je potrebné k uskutočnenie nákupu v internetovom obchode, no môže vám urýchliť nakupovanie, v prípade, ak sa rozhodnete v budúcnosti uskutočniť ďalší nákup v našom obchode.

Na vytvorenie zákazníckeho konta potrebujeme vašu emailovú adresu a bezpečné heslo, ktoré si zvolíte pri registrácii. Následne sa môžete rozhodnúť, ktoré údaje uvediete vo vašom zákazníckom konte.

Môžeme spracúvať informácie, ktoré získame na základe našej komunikácie, a to napríklad:

 • Informácie o vás, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame počas tohoakobudete používať náš internetový obchod, odoberať naše produkty, informovať sa o produktoch, zasielať objednávku, zúčastňovať sa súťaží, propagačných aktivíta dotazníkov, kontaktovať nás s vašou otázkou alebo za účelom nahlásenia problému, alebo vykonávať niektorú z uvedených činností v mene osoby, pre ktorú pracujete.

Ak ste u nás niekedy v minulosti nakúpili tovar a poskytli nám vašu emailovú adresu, môžeme vás na túto adresu kontaktovať ohľadne ponuky našich tovarov, ponuky o našich špeciálnych tovaroch, o novinkách a ďalších informáciách súvisiacich našim internetovým obchodom formou nášho newslettra.

Na odoberanie nášho newslettra sa môžete kedykoľvek prihlásiť aj v našom internetovom obchode tak, že do príslušnej kolónky zadáte váš email. Odoberanie newslettra môžete kedykoľvek zrušiť vyššie opísaným spôsobom.

Ak ste sa prihlásili do našej spotrebiteľskej súťaže, môžeme spracúvať vaše kontaktné údaje aj na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže. Ak ste nám pri tom udelili aj váš súhlas, môžeme tieto údaje spracúvať aj na naše reklamné účely, ako napríklad na zasielanie newslettra.

Údaje,ktoré od vás môžeme získať, počas toho, keď navštevujete našu internetovú stránku, môžu zahŕňať:

 • údaje týkajúce sa vašej návštevy,kliknutia na našej stránke (vrátane dátumu a času), tovary, ktoré ste hľadali alebo prezerali, čas odpovedí stránky, dĺžku návštevy konkrétnych podstránok, informácie o interakciách stránky (ako rolovanie, kliknutia a pohyby myšou), akékoľvek telefónne číslo, z ktorého je vytočené telefónne číslo nášho zákazníckeho servisu alebo mená použité prostredníctvom sociálnych sieti na kontaktovanie nášho zákazníckeho servisu.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na nasledujúce účely:

 • Uzatvorenie zmluvných vzťahoch s vami alebo osobou, pre ktorú pracujete, a uplatňovanie práv a plnenie povinností vyplývajúcich z našich zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou podľa našich VOP.
 • Na:
  • dodávanienašich tovarov;
  • komunikáciu ohľadne našich predzmluvných a zmluvných vzťahov a ohľadne zákazníckych objednávok a dotazov doručených prostredníctvom nášho internetového obchodu, sociálnych sieti alebo inak;
  • riadenie a evidovanie vzťahov so zákazníkmi a plnenie povinností spoločnosti Pískacie vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (a to najmä daňových a účtovných predpisov);

ak vy, alebo osoba pre ktorú pracujete,ste našim zákazníkom. Ak ste sa rozhodli vytvoriť zákaznícke konto, vaše údaje spracúvame aj na zabezpečenie správy tohto zákazníckeho konta.

 • Reklama a poskytovanie informácií o našich tovaroch. Naše marketingové aktivity realizujeme prostredníctvom priamej marketingovej komunikácie (napríkladprostredníctvom e-mailov) alebo prostredníctvom telefónnych hovorov alebo osobne v našich predajniach. Takáto komunikáciamôže obsahovať návrhy a odporúčania týkajúce satovarov, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. V prípade, ak používame na internetovom obchode aj analytické a sledovacie cookies, môžeme využívať na reklamné účely aj informácie, získané z týchto súborov, najmä aby sme lepšie porozumeli vášmu používaniu našej webstránky, vášmu nákupnému správaniu a aby sme naše užívateľské prostredie dokázali pripraviť ako čo najpríjemnejšie a efektívne a intuitívne.
 • Spravovanie našej internetovejstránky v zmysle našich podmienok a na interné operácie, zahrňujúce riešenie problémov, na analýzu dát, testovanie, štatistické účely a prieskum.
 • Zlepšovanienašejinternetovej stránky na zabezpečenie toho, aby boljej obsah prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie.
 • Udržiavanie ochrany a bezpečianašej internetovejstránky,ostatnýchsystémov a majetku.
 • Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich nárokov, najmä v konaniach pred orgánmi verejnej moci.

Právny základ spracúvania osobných údajov je nasledovný:

 • V prípade, kde je nutné získať váš predchádzajúci súhlas so spracúvaním osobných údajov, získame a ako právny základ spracúvania použijemeváš súhlas s daným spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili(nižšie nájdete návod ako kedykoľvek odvolať súhlas). Súhlas je právnym základom pre spracúvanie vašich údajov napríklad v prípade, ak ste sa prihlásili na odoberanie newslettra alebo ste sa prihlásili do spotrebiteľskej súťaže.
 • V iných prípadoch budeme spracovávaťvaše osobné údaje, ak to je nevyhnutné:
  • na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo za účelom vykonania vami požadovaných úkonov pred uzavretím takejto zmluvy – na tomto základe spracúvame údaje potrebné k vybaveniu vašej objednávky a potrebné k uplatňovaniu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili podľa našich VOP;
  • na zabezpečenie plnenianám adresovaných právnych povinností – na tomto základe sme povinný uchovávať napríklad fakturačné údaje v našom účtovníctve počas doby stanovenej v osobitných právnych predpisoch alebo
  • z dôvodu napĺňanianašich oprávnených záujmov,ktoré sledujeme, a to výlučne v prípadoch, v ktorých tieto oprávnené záujmy nebudú prekonanévašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov – na tomto právnom základe môžeme svojim zákazníkom zasielať naše newslettre. Rovnako na tomto právnom základe spracúvame údaje v súvislosti s bezpečnosťou našich systémov. Prosím vezmite na vedomie, že ak spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu, vždy dôsledne posudzujeme, či konkrétne spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásad do vašich práv a slobôd.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Vaše údaje nepredávame ani s nimi neobchodujeme s inými tretími stranami. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iba poskytovateľom služieb, ktorý prijali potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov. Preto ak zdieľame osobné informácie s inými osobami, vyžadujeme, aby ich uchovávali v bezpečí. V tejto časti sa môžete dozvedieť viac o tom, s kým zdieľame Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 • našim dodávateľom a poskytovateľom služieb, ako napríklad autorizovaným poskytovateľom IT služieb, reklamným agentúram, poskytovateľom analytických a vyhľadávacích služieb, ktoré nám pomáhajú pri zlepšení a optimalizácii našej stránky, spoločnosti poskytujúcej účtovné služb, a to všetko iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie povinností týchto dodávateľov a poskytovateľov vo vzťahu k spoločnosti Pískacie;
 • ďalším príjemcom, a to vrátane:
  • našich obchodných partnerov, ktorí majú právny dôvod spracúvať vaše údaje, ako napríklad poskytovatelia poštových služieb a kuriérske spoločnosti;
  • našich audítorov, právnych poradcov a iných profesionálnych konzultantov;

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám:

 • V prípade, že byspoločnosť Pískacie alebo jej časť boli nadobudnuté treťou stranou, pričom v takom prípade by boli spracúvané osobné údaje jednou z častí prevádzaného majetku.

V prípade, že sme viazaní povinnosťou poskytnúť vaše osobné údaje za účelom splnenia akejkoľvek právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo za účelom vymoženia alebo uplatnenia našich práv vyplývajúcich z právnych predpisov a/alebo VOP, alebo za účelom zabezpečenia ochrany práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Pískacie, našich zákazníkov alebo iných osôb; v týchto prípadoch môžeme poskytnúť vaše údaje najmä orgánom verejnej moci a našim právnym poradcom a iným odborným konzultantom.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, t.j. krajín mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje poskytli našim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia  Európskej komisie o  primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk (pozri http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)v súlade s kapitolou V Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR).

Starostlivosť o vaše osobné údaje je pre nás dôležitá. Prijali sme bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame v listinnej alebo elektronickej forme, pred zničením, stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom k nim.

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (SecureSocketLayer). Náš internetový obchod, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov, zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Prístup k vášmu zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vášho emailu a vami zvoleného hesla. Za zachovanie dôvernosti vašich prístupových údajov sami zodpovedáte. Žiadame Vás preto, o nezverejňovanie vašich prístupových údajov žiadnym osobám. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a zo svojho konta sa po ukončení činnosti vždy odhlásiť.

Žiadna platobná operácia neprebieha na stránke nášho internetového obchodu, nakoľko platobné operácie zabezpečuje banka alebo iný oprávnený poskytovateľov platobných služieb.

Nanešťastie, presun údajov prostredníctvom siete internet nikdy nie jeabsolútne bezpečný. Aj napriek našim snahám urobiť všetko pre ochranu vašich osobných údajov, nedokážeme garantovať bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu internetovú stránku a akýkoľvek prenos preto vykonávate na vlastnú zodpovednosť. Od okamihu prijatia vašich údajov zabezpečíme prísnepostupy a bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek neautorizovanému prístupu.

Chcete sa dozvedieť viac o opatreniach, ktoré sme prijali na ochranu Vašich osobných údajov? Napíšte nám na naše kontaktné údaje, uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu/účelov, na ktorý/ktoré boli pôvodne získané.

Osobné údaje spracúvané na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy spracúvame podľa zákonných lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla päť až desať rokov). Osobné údaje, spracúvané na základe Vášho súhlasu a údaje na účely spravovania vášho zákazníckeho konta, spracúvame pokiaľ súhlas neodvoláte alebo zákaznícke konto nezrušíte. Údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spracúvame počas doby trvania tohto záujmu.

Po uplynutí dobyspracúvania vašich údajov, a ak na ich ďalšie spracúvanie neexistuje žiadny právny základ, budú vaše údaje odstránené; to neplatí, ak je ďalšie spracúvaniepotrebné pre účely plnenia našich právnych povinností alebo je to potrebné z iného oprávnenéhoa zákonného dôvodu.

Nižšie nájdete vaše práva, ktoré máte k Vašim osobným údajom a ktorých konkrétne podmienky sú upravené v kapitole III GDPR. Ak máte záujem uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv alebo o nich chcete získať viac informácií kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov v spodnej časti tohto oznámenia a my Vám s Vašou požiadavkou pomôžeme. Prosím vezmite na vedomie, že niektoré práva nemusia byť vo Vašej konkrétnej situácii uplatniteľné, nakoľko na jeho uplatnenie nemusia byť splnené požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov.

V súvislosti s vašimi spracúvanými osobnými údajmi máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup
  • Máte právo získať prístup k informáciám o Vašich osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania alebo by ste chceli získať viac informácií o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame, vždy nás môžete kontaktovať a my Vám radi poskytneme ďalšie informácie.
 • Právo na opravu
  • Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše informácie, ktoré sme zaznamenali nepresne. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie/právo byť zabudnutý
  • Máte právo požiadať nás o trvalé odstránenie Vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať napríklad v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli osobné údaje získané alebo inak spracúvané.
 • Právo na obmedzenie spracovateľských operácií
  • Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili naše spracovateľské operácie, napríklad ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov alebo ak je spracúvanie Vašich osobných je protizákonné.
 • Právo na prenosnosť údajov
  • Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, máte právo požadovať, aby sme tieto údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu
  • Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým zaobchádzame s Vašimi osobnými informáciami, môžete nás kedykoľvek osloviť, aby sme našli riešenie tohto problému. Avšak vždy máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (bližšie informácie nájdete tu: https://www.dataprotection.gov.sk/).

V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať. V tomto prípade prestaneme spracúvať predmetné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov môže odvolať nasledovne:

 • E-mailom na adresu info@piskacie.com
 • Poštou na nižšie uvedenú adresu.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (napríklad zasielanie našich newslettrov) – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.

Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek voči takému spracúvaniu namietať; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Svoje vyššie uvedené práva si môžete uplatňovať nasledovne:

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Naše kompletné kontaktné údaje sú:

Piskacie

Kvačalova 10

82108 Bratislava

 

Email: info@piskacie.com

Tel: +421 903 496 664

 

Všetky zmeny, ktoré by boli vykonané v zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke, príp. budete informovaný e-mailom. Prosím sledujte zmeny a novely týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 25.05.2018