Reklamační řád

Obecná ustanovení

 1. Společnost Piskacietricka.sk s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,Česká Republika, jednajíci jménem společnosti November Brands, s.r.o, se sídlem: Kulíškova 29, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 48 093 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl: Sro, vložka č.: 103524/B, tel. č.: +421 903 496 664, e-mail: info@piskacie.com, bankovní spojení – název banky: Raiffeisen BANK, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ70 5500 0000 0004 2264 9002 (dále jen „Prodávající“) jako provozovatel internetového obchoduwww.piskacie.com (P[…]) vydává tento reklamační řád v souladu s příslušnými ustanoveními předpisů na ochranu spotřebitele. Účelem tohoto reklamačního řádu je informovat zákazníka – spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace výrobků zakoupených v obchoděPískacie, včetně poskytnutí údajů o tom, kde a jak lze reklamaci uplatnit a o provádění oprav.
 2. Pojmem „Kupující“ se v tomto reklamačním řádu rozumí spotřebitel, jež si od Prodávajícího v obchodě Pískacie zakoupil zboží (dále jen „Zboží“).
 3. Tento reklamační řád je zveřejněn na internetové stránce Prodávajícího: www.piskacie.com.
 4. Kupující má možnost seznámit se s reklamačním řádem před objednáním, resp. koupí Zboží, přičemž uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se součástí tohoto smluvního vztahu stanou i ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu, není-li dále uvedeno jinak.
 5. Tento reklamační řád se vztahuje výhradně na prodej Zboží Kupujícím, kteří splňují definici spotřebitele ve smyslu platných právních předpisů; v případech, kdy Kupující není spotřebitelem, se uplatní příslušná ustanovení právního řádu, který je rozhodným pro daný právní vztah.
 6. V případě rozporu mezi záručními podmínkami vyznačenými v záručním listě Zboží a ustanoveními tohoto reklamačního řádu, mají ustanovení uvedená v záručním listě Zboží přednost před ustanoveními reklamačního řádu. V případech, kde to povaha objednaného / zakoupeného Zboží umožňuje, vydá Prodávající Kupujícímu namísto záručního listu doklad o koupi Zboží.

Práva z vadného plnění (zákonné záruky)

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé používáním nebo opotřebením Zboží. U Zboží prodávaném za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 3. Nejedná-li se o použité Zboží, odpovídá Prodávající za vady, které vzniknou po převzetí Zboží v době 24 měsíců. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu, připojeném návodu nebo v reklaměuvedena doba životnosti, považuje se za tato doba za dobu, po kterou Prodávající odpovídá za jakost Zboží podle § 2113 občasného zákoníku (záruční doba). Práva z vadného plnění nejsou poskytnutím záruky za jakost dotčena. U použitého Zboží je délka doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.
 4. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění (popř. záruční doba, pokud je poskytnuta záruka za jakost) začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím.
 5. Práva z vadného plnění či ze záruky za jakost se nevztahují na:11.1.vady a poškození Zboží způsobené přirozeným nebo mechanickým poškozením zboží a jeho částí, včetně náhodného poškození; 11.2.vady a poškození Zboží způsobené znečištěním Zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby; 11.3.vady a poškození Zboží způsobené používáním Zboží v podmínkách, které svou teplotou,*1 prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí neodpovídají podmínkám, ve kterých se zboží běžně používá;

11.4.vady a poškození Zboží způsobené v důsledku živelní události;
11.5.vady a poškození Zboží způsobené násilným poškozením Zboží;
11.6.vady a poškození Zboží způsobené nedodržením zásad použití Zboží;
11.7.zboží, u kterého uplynula doba pro uplatnění práv z vadného plnění či záruční doba;

11.8.vady a poškození Zboží způsobené použitím jiných částí – komponentů, než částí – komponentů doporučených výrobcem, dodavatelem nebo Prodávajícím, stejně jako opravou či modifikací osobami jinými, než autorizovanými výrobcem, dodavatelem nebo Prodávajícím;

11.9.vady a poškození Zboží, které si Kupující způsobil sám.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

 1. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u Prodávajícího prostřednictvím poštovní / kurýrní zásilky zaslané na adresu: Pískacie, se sídlem: Jagellonska 14, 130 00 Praha 3, Česká republika. Před zasláním poštovní / kurýrní zásilky je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu e-mailem nebo dopisem oznámení o tom, že má v úmyslu uplatnit práva z odpovědnosti za vady a popsat zjištěné nedostatky Zboží.
 2. Uplatní-li Kupující reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec či jiná určená osoba poučí Kupujícího o jeho právech podle obecného předpisu, a to buď telefonicky nebo formou e- mailu; na základě rozhodnutí Kupujícího, které z těchto práv Kupující uplatňuje, určí Prodávající způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické vyhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za novývýrobek.
 3. Reklamační řízení může být zahájeno za předpokladu, že Kupující doručí Prodávajícímu reklamované Zboží. Reklamované Zboží musí být vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout s odůvodněním, že reklamované Zboží nesplňuje zásady obecné hygieny. Reklamaci je vhodné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po tom, co se vada Zboží objeví. Případné zpoždění při pokračujícím užívání Zboží může způsobit zhoršení vady Zboží, které může dále vést až k celkovému znehodnocení Zboží, což může být důvodem pro zamítnutí reklamace.
 4. Zboží zakoupené Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu P […] ([…]) lze reklamovatprostřednictvím poštovní / kurýrní zásilky zaslané na adresu: […], se sídlem: […], 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Balík musí být viditelně označen slovem „REKLAMACE“ a musí obsahovat: reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o koupi Zboží, záruční list (pokud byl Kupujícímu vydán) nebo jiný důkaz prokazující nákup Zboží od Prodávajícího, list přesně popisující vadu a způsob, jakým se vada projevuje, jakož i dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejména zpáteční adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ihned po obdržení úplné reklamace, a to ve formě e-mailu na adresu Kupujícího uvedenou v reklamaci; pokud Kupující nemá zřízenou emailovou adresu, zašle Prodávající potvrzení o uplatnění reklamace na zpáteční korespondenční adresu uvedenou v reklamaci; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však společně s potvrzením o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno v případě, že má Kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 5. Prodávající je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace vydat o vyřízení reklamace Kupujícímu písemné potvrzení.
 6. Reklamační řízení není možné zahájit v případech, kdy Kupující neprokáže, že Zboží zakoupil od Prodávajícího, tj. například nepředloží kopii dokladu o koupi Zboží, resp. záruční list (pokud byl Kupujícímu vydán).

 

           Způsob vyřízení reklamace

 1. Vyřízením reklamace se rozumí: ukončení reklamačního řízení předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením kupní ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla taková vada bezplatně, včas ařádně odstraněna; Prodávající zajistí odstranění vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné Zboží bez vady.
 4. Pokud se po přijetí reklamace zjistí, že má Zboží vadu, která je neodstranitelná a která brání tomu, aby mohlo být Zboží řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Tatáž práva, která jsou uvedena v předchozím odstavci, má Kupující, jedná-li se sice o odstranitelnou vadu, ale Kupující nemůže pro opětovný výskyt téže vady ani po druhé opravě Zbožířádně užívat. Tatáž práva, která jsou uvedena v předchozím odstavci, má Kupující i v případě, že Zboží má současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.
 6. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené doběnebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění oprávněné reklamace.Vytkne-li kupující vadu Prodávajícímu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plněníani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné Zboží užívat.
 8. Vyřízením reklamace není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vztahujících se k odpovědnosti za škodu způsobenou vadnýmvýrobkem.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím ve znění účinném ke dni zasláni objednávky na Zboží Kupujícím Prodávajícimu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu. Povinnost oznámení změny reklamačního řádu je splněna zveřejněním na internetové stránce www.piskacie.com a v tištěné podobě v provozovně Prodávajícího, přičemž změněná ustanovení reklamačního řádu se nepoužijí na právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které vznikly před zveřejněním upraveného znění reklamačního řádu na internetové stránce www.piskacie.com a v tištěné podobě v provozovněProdávajícího.
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.01.2019 a plně nahrazuje jakékoliv předchozí znění reklamačního řádu.

V Bratislavě dne 01.01.2019