Obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Pískacie (www.piskacie.com) stanoví obchodní podmínky mezi správcem - prodávajícím a objednatelem - kupujícím (dále jen „VOP").
 2. Správcem - prodávajícím v internetovém obchodě Pískacie (www.piskacie.com) (dále jen „Internetový obchod") je společnost Piskacietricka.sk s.r.o, odštěpný závod, se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika, jednajíci jménem společnosti Piskacietricka.sk s.r.o se sídlem: Kulíškova 29, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 48 093 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl: Sro, vložka č.: 103524/B, tel. č.: +421 903 496 664, e-mail: info@piskacie.com, bankovní spojení – název banky: Raiffeisen BANK, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ70 5500 0000 0004 2264 9002 (dále jen „Prodávající“).
 3. Objednatelem - kupujícím v Internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů) (dále jen „Kupující“).
 4. Je-li Kupujícím fyzická osoba - nepodnikatel, v objednávce tato osoba uvede zejména své jméno, příjmení, adresu bydliště, včetně adresy kam má být zboží doručeno (je-li doručovací adresa odlišná od adresy bydliště), telefonní číslo a e-mailovou adresu. Je-li Kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, v objednávce tato osoba uvede svou obchodní firmu, sídlo, resp. adresu místa podnikání, IČO, DIČ, včetně adresy kam má být zboží doručeno (je-li doručovací adresa odlišná od adresy sídla, resp. místa podnikání), telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že objednávka nebude mít náležitosti podle tohoto ustanovení VOP, je Prodávající mimo jiné oprávněn objednávku nepřijmout.
 5. V případě zájmu o koupi zboží od Prodávajícího je Kupující povinen zvolit na základě velikostní tabulky dostupné na portálu www.piskacie.com správnou velikost zboží a specifikovat další parametry požadovaného zboží (zejména množství, design, barvu zboží apod.). V případěnesprávného výběru Prodávající neodpovídá Kupujícímu za takto vzniklou škodu a není povinen Kupujícímu kompenzovat finanční ztrátu, případně jinou vzniklou újmu. K přijetí objednávky zboží ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy, dochází v okamžiku, kdy je Kupujícímu ze strany Prodávajícího elektronickou formou (e-mailem) doručeno potvrzení objednávky, kterým se mimo jiné potvrzuje správnost a úplnost vyplnění objednávky ze strany Kupujícího; přílohou potvrzení objednávky je i kopie těchto VOP a reklamačního řádu jako součást potvrzení o uzavření smlouvy. Po odeslání automatizované zprávy o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím, posoudí Prodávající správnost a úplnost objednávky zadané Kupujícím a zjistí-li, že je obsah objednávky Kupujícího správný a úplný, zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky; následně může Prodávající poskytnout Kupujícímu další dodatečné informace o stavu vyřízení objednávky Kupujícího (např. objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno apod.). Je-li pro odeslání objednávky potřeba stisknout tlačítko nebo aktivovat podobnou funkci na webové stránce prodávajícího, toto tlačítko nebo funkce bude označena snadno čitelným způsobem slovním spojením „potvrdit objednávku“.
 6. Všechny ceny v Internetovém obchodě jsou uváděny v Kč (korunách českých) s příslušnou sazbou DPH, a stejně tak bez DPH. Způsob dodání zboží musí být definován v objednávce. Kupující si může zvolit způsob dodání prostřednictvím kurýra pro celé území České republiky nebo jiných států Evropské unie, případně osobní odběr na adrese určené Prodávajícím. Prodávající zajistí doručení zboží za následujících cenových podmínek: v případě osobního odběru bezplatně, v případě doručení prostřednictvím kurýra (i) do druhého pracovního dne po dni podání na adresu ve Slovenské republice ve výši 100,- Kč (s DPH), (ii) do druhého pracovního dne po dni podání prostřednictvím dobírky kurýrem na adresu ve Slovenské republice ve výši 120,- Kč (s DPH), (iii) v případě doručení na území České republiky ve výši 100,- Kč (s DPH) (iv) v případě doručení mimo území Slovenské a České republiky do jiných států Evropské unie ve výši 250,- Kč (s DPH). Upozorňujeme, že Kupující sám nese odpovědnost za úhradu případných dovozních cel, daní nebo jiných zákonných poplatků souvisejících s dovozem objednaného zboží na dodací adresu zadanou Kupujícím - takto vynaložené náklady Prodávající Kupujícímu žádným způsobem neproplácí.
 1. Kupující může provést platbu za objednané zboží: (i.) prostřednictvím online služby CardPay společnosti Tatra Banka a.s. nebo (ii.) převodem na bankovní účet Prodávajícího s uvedenímčísla objednávky do zprávy pro příjemce, přičemž poplatky za mezinárodní bankovní převod hradí Kupující (v případě převodu na bankovní účet Prodávajícího odešle Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky neprodleně po připsání správně identifikované platby na bankovní účet Prodávajícího) nebo (iii) platbou na dobírku při dodání zboží nebo (iv) platbou přímo v kamenném obchodě/kamenné prodejně při osobním vyzvednutí zboží.
 2. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, je místem plnění kupní smlouvy uzavřené na základěobjednávky Kupujícího sídlo, místo podnikání, resp. bydliště Kupujícího, které je uvedeno v objednávce Kupujícího. Zboží bude dodáno Prodávajícím přímo nebo prostřednictvím využití služeb třetích subjektů (Česká pošta, s.p., kurýrní služba); v případě výslovné dohody s Kupujícím může být dodání objednaného zboží uskutečněno jinou vhodnou formou. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu. V případě, že Kupujícim není spotřebitel, zboží je dodané jeho předáním k přepravě smluvnímu přepravci nebo jeho předáním Kupujícímu. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího, který není spotřebitel, v okamžiku úplného uhrazení kupní ceny za zboží objednané Kupujícím; pokud Kupující, který není spotřebitel, uhradí za objednané zboží celou částku kupní ceny před dodáním zboží, přechází na Kupujícího vlastnického právo v okamžiku, kdy mu bude umožněno se zakoupeným zbožím nakládat. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitel, převzetím koupené věci. Do doby přechodu vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího, má Kupující veškeré povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky na vlastní náklady řádněopatrovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží ve vlastnictví Prodávajícího.
 3. Prodávající dodá zboží Kupujícímu po potvrzení objednávky Prodávajícímu nejpozději do 30 dnůode dne potvrzení objednávky Kupujícímu. Není-li Prodávající schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě 30 dnů uvedené v předchozí větě těchto VOP, neprodleně o této skutečnosti uvědomí Kupujícího e-mailem a v případě, že Kupující již objednané zboží uhradil, vrátí Prodávající Kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 15 dnů od uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě těchto VOP nebo se s Kupujícím dohodne na náhradním plnění.
 4. Pro případ, že bude objednané zboží doručeno smluvním přepravcem, uděluje Kupující Prodávajícímu právo poskytnout smluvnímu přepravci osobní údaje potřebné pro doručení zboží (jméno, příjmení / obchodní firma, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa).
 5. K potvrzení objednávky ve smyslu článku 5. těchto VOP Prodávající přiloží Kupujícímu i doklad o koupi zboží (fakturu) v elektronické podobě, která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vyplněním a doručením objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s tím, aby mu Prodávající zaslal fakturu v elektronické podobě (dále jen „Elektronická faktura“). Kupující a Prodávající berou na vědomí, že Elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v listinné podobě, a že vystavením Elektronické faktury již Prodávající není povinen posílat Kupujícímu fakturu v listinné podobě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Elektronická faktura považuje za doručenou třetím dnem po odeslání na adresu e-mailové schránky uvedené Kupujícím v objednávce.
 7. V případě, že Kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží, mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění Prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, neoznámil uložení zásilky, Kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku, bude zaslána e-mailem zpráva sžádostí o informaci, zda má Kupující zájem o opětovné doručení objednaného zboží. Neodpoví-li Kupující na výzvu Prodávajícího ani do 7 dnů ode dne odeslání výzvy na emailovou adresu Kupujícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Požádá-li Kupující o opětovné odeslání vrácené zásilky, přidá Prodávající k celkové ceně zásilky objednaného zboží náklady na dopravu, resp. poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě předem provedené úhrady kupní ceny za objednané zboží, jakož i nákladů na dopravu, resp. poštovné.
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce či dodavatel zboží sjednaného ve smlouvě přeruší výrobu nebo provede tak závažné změny, které znemožní splnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo za cenu, která je uvedena v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již uhrazenou cenu za zboží sjednané ve smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť Prodávající vyhotovuje zboží pro Kupujícího na základě předem stanovených zvláštních požadavků Kupujícího uvedených v objednávce.
 3. Záruční podmínky včetně postupu při uplatňování reklamací jsou upraveny reklamačním řádem, který tvoří součást těchto VOP a je dostupný na internetové adrese www.piskacie.com.
 4. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou poštou nebo kurýrní službou; uvedené neplati, pokud je Kupující spotřebitel. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnouudáním nesprávné adresy Kupujícího. Pokud Kupující není spotřebitel, je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit převzetí zboží svým podpisem na dokladu o převzetí zboží. Je-li zásilka viditelně poškozena nebo poničena, je Kupující povinen ihned kontaktovat Prodávajícího, aniž by zásilku převzal. Pokud Kupující není spotřebitel, reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je v takových případech potřeba uplatňovat přímo u doručovatele;reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil Kupující doručovateli, nebudou Prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude Kupujícímu poskytnuto. Pokud Kupující je spotřebitel, reklamaci za případné nedodání nebo poškození zboží je potřeba uplatňovat přímo u Prodávajíciho.
 5. Veškeré přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.Osobní údaje a ochrana soukromí
 6. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků Internetového obchodu Prodávajícím jako správcem údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů na internetové stránce: https: // [...] .com / # zasadyochranyosobnychudajov.Alternativní řešení spotřebitelských sporů
 7. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Kupující spotřebitel je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudníhořešení sporu (dále jen „Návrh“) subjektu mimosoudního řešení sporů. Mimosoudním řešením sporu je postup subjektu mimosoudního řešení sporů podle zákona č. 634/1992 o ochraněspotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jehož cílem je dosažení smírnéhořešení sporu mezi stranami sporu.
 8. Návrh může Kupující podat příslušnému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je orgán mimosoudního řešení sporů, tj. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo oprávněný subjekt zapsaný v seznamu podle § 20f odst. 6 Zákona (https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/ mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni- spotrebitelskych-sporu--171389/); tím není dotčena možnost obrátit se na soud. Stranami sporu jsou v takovém případě Kupující, který podal návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu, a Prodávající, proti němuž Návrh směřuje. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Kupující může podat Návrh rovněž prostřednictvím této online platformy mimosmluvního řešení sporů: http://ec.europa.eu/odr.
 1. K podání Návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 VOP.
 2. Mimosoudní řešení sporu subjekty mimosoudního řešení sporů je bezúplatné. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.
 3. Navrhovatel může podat Návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí marným uplynutím této lhůty, jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení spor či uzavřením písemné dohody stran sporu. Dohoda, která vznikne jako výsledek mimosmluvního řešení sporu, je pro strany sporu závazná; tím není dotčena možnost stran sporu obrátit se v téže věci na soud. Neuzavřou-li strany sporu dohodu a subjekt mimosoudního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při mimosoudním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že Prodávající porušil práva Kupujícího podle příslušných právních předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí mimosoudním řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.Závěrečná ustanovení
 4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neúčinným nebo neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP, ledaže by dotčená ustanovení byla vzájemně neoddělitelná. Prodávající a Kupující se v tom případě zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením účinným a neplatné ustanovení ustanovením platným, a to tak, aby co nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení. Do okamžiku nahrazení takového ustanovení podle předchozí věty těchto VOP platí příslušná právní úprava obecně závazných právních předpisů.
 5. Pro tyto VOP je rozhodné právo České republiky s vyloučením použití kolizních norem. Na tyto VOP se nevztahují ustanovení Smlouvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoli následujícího dokumentu. K rozhodování sporů vzniklých na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi jsou příslušné soudy České republiky, přičemž Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mohou žalovat Prodávajícího i u soudů členského státu Evropské unie, v němž má daný spotřebitel bydliště.
 6. VOP se použijí na smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající zašle v elektronickém formátu .pdf platné a účinné znění těchto VOP a reklamačního řádu, se kterými se měl Kupující možnost seznámit na webové stránce Internetového obchodu a s nimiž vyslovil souhlas před odesláním objednávky během jejího uzavírání zaškrtnutím příslušného políčka, a to společně s potvrzením objednávky Kupujícího .
 7. Správce si vyhrazuje právo měnit tyto VOP. Povinnost oznámit změny těchto VOP je splněna jejich zveřejněním na internetové stránce, přičemž změněné VOP se nepoužijí na právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které vznikly před zveřejněním upraveného znění VOP na internetové stránce.
 8. Tyto VOP jsou platné od 9. srpna 2018 a plně nahrazují jakékoliv předchozí VOP.
 

Příloha č. 1
VZOR
NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORU

Údaje o spotřebiteli

jméno a příjmení:
bydliště:
adresa pro doručování: e-mailová adresa:
telefonický kontakt:
Údaje o prodávajícímobchodní jméno / název
místo podnikání / sídlo: identifikační číslo:
e-mailová adresa:
webová stránka:
telefonický kontakt:
Údaje o obchodním případudatum koupě / podpisu smlouvy: datum dodání:

místo koupě:
cena zboží nebo služby:
způsob platby1:
způsob prodeje2:
datum uplatnění reklamace:
datum vyřízení reklamace:
datum uplatnění žádosti spotřebitele o nápravu:


1 Například bankovní převod, hotovost, šek, kreditní karta nebo debetní karta
2 Například prodejna, elektronický obchod, jiný prodej na dálku (např. nabídkový katalog, telefon), podomní prodej, prodejní akce, trh / veletrh, aukce nebo internetové aukce

 

Popis rozhodujících skutečností včetně uvedení informace, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný (v případě potřeby přidejte další list papíru):

Označení, čeho se spotřebitel domáhá:

Já, níže podepsaný prohlašuji, že jsem v této věci nezaslal stejný návrh jinému subjektu alternativníhořešení sporů, že v této věci nerozhodl soud ani rozhodčí soud, že v této věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ukončeno alternativní řešení sporu vyjma ukončení z důvodu výmazu oprávněné právnické osoby z rejstříku.

Datum:

Podpis: